Zrušiť filter    

Obchodné podmienky

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) organizácie Milan Chmura - Motoguma so sídlom: SNP 162/112, 059 16 Hranovnica, IČO: 50 122 576, zapísanej v ŽR Okresného úradu Poprad, č. 740-31647 (ďalej len „predávajúci“)upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce na základekúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“)uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou, alebo právnickou osobou(ďalej len „kupujúci“)prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchodje predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.motoguma.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvnýchstrán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.motoguma.sk(ďalej len „webová stránka“) aďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať vkúpnej zmluve. Odlišné zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť predustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťoukúpnej zmluvy.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknutépráva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho zneniaobchodných podmienok.

 

 

 2. ZÁKAZNÍCKY ÚČET
 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho, prevedenej na webovejstránke môže kupujúci pristupovať k svojmu zákazníckemu účtu,z ktorého môže prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „zákaznícky účet“). Kupujúci môžeprevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie, priamo z webovéhorozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaruje kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údajeuvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri každej zmene aktualizovať.Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru súpredávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený prihlasovacím menoma heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informáciipotrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, žepredávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo stranykupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožňovať využívanie zákazníckehoúčtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zákazníckyúčet zrušiť, a to hlavne v prípade kedy kupujúci svoj zákaznícky účet nevyužíva dlhšie nežjeden rok, alebo v prípade kedy kupujúci porušil svoje povinnosti vyplývajúcez kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť vždy dostupný, a to hlavnevzhľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho,prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkanéhopredávajúcim, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkanéhotovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnotya recyklačného poplatku. Ponuka tovaru a cena tohto tovaru zostáva platná pocelý čas zobrazovania na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie jeobmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu pri individuálnedohodnutých podmienkach. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovomrozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnuzmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácieo nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladochspojených s dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia ibav prípadoch keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Priobjednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár ktorý obsahuje hlavneinformácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci doelektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe platby kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobedoručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalejspoločne len ako „objednávka“).
3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemuumožnené kontrolovať a meniť údaje ktoré do objednávky kupujúci vložil, ato aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chybyvzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúcipredávajúcemu kliknutím na tlačítko „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedenév objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po prijatí objednávky totoprijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresuelektronickej pošty kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte alebo vobjednávke (ďalej len „elektronickáadresa kupujúceho“). Podmienkou jesprávne vyplnenie adresy elektronickej pošty.

3.5. Predávajúcije vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výškykúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu…) požiadať kupujúceho ododatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručenímprijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslanékupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinnýuzavrieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatnýmspôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov nadiaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačnýchprostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy(náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) sihradí kupujúci sám.


 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľakúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na ul. SNP 162/112, Hranovnica;
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č.: SK91 6500 0000 0000 1519 0468, vedený v Poštovej banke, a.s. v Poprade (ďalej len „účet predávajúceho“).
4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiťpredávajúcemu tiež náklady spojené s  dodaním tovaru. Ak nie je výslovneuvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojenés dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípadeplatby na dobierku je kúpna cena splatná pri prebratí tovaru.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinnýuhradiť kúpnu cenu tovaru s uvedením čísla objednávky akovariabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzokkupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním príslušnej čiastky na účetpredávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo stranykupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovaťuhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcimkupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.


 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


5.1. Kupujúcimá v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka právo od kúpnejzmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenieod kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené doštrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresusídla predávajúceho, alebo na adresuelektronickej pošty predávajúceho: info@motoguma.sk.

5.2. V prípadeodstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatkuruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dníod odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byťpredávajúcemu vrátený nepoškodený, nepoužitý a ak je to možné, v pôvodnomobale.

5.3. Vpriebehu desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.2 obchodných podmienok je predávajúci oprávnenýpreviesť preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia poškodenia,opotrebovania, alebo čiastočného opotrebovania vráteného tovaru.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do desiatich(10) dní od uplynutia doby na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.3 obchodných podmienok, a to bezhotovostnýmprevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiťkúpnu cenu v hotovosti, pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcimbude poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne opotrebovaný (oproti stavu tovaruv čase odoslania tovaru predávajúcim), vzniká predávajúcemu vočikupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak to nie jev kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsobdopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci rizikoa prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar namiesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovarpri dodaní. Ak kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, je predávajúci oprávnenýod kúpnej zmluvy odstúpiť.
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúcehonutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom než bolo uvedenév objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojenés opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s inýmspôsobom doručenia.
6.4. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinnýskontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodeníto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalusvedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku odprepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielkatovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiureklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky sa nebude prihliadať.
6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžuupraviť dodacie podmienky predávajúceho.
 

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednostipredávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadiapríslušnými všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami občianskehozákonníka.
7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je vzhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie,že predávaná vec vykazuje kvalitu a  vlastnosti zmluvou požadované,predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimiprevádzanej reklamy očakávané, prípadne kvalitu a  vlastnosti pre tentodruh veci obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov,je v zodpovedajúcom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci prepoužitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
7.3. V prípade, že predávaná vec pri prevzatí kupujúcim nie je vzhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpors kúpnou zmluvou“), mákupujúci právo na to, aby predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu vecuviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavkykupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný,môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvouvedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou,ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci,sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporujepovahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
7.4. Ak nejde o veci použité, predávajúci zodpovedá za vady, ktorésa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe(záruka).
7.5. Právo kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho zavady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci upredávajúceho na adrese jeho sídla: SNP 162/112, 059 16 Hranovnica.
 

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho zaplatením celej kúpnejceny tovaru.
8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšiesúčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkanéhotovaru) sú chránené autorským právom (alebo autorským právom tretích osôb).Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohlajemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používaťprogramové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhraniaobchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré bymohli mať negatívny vplyv na prevádzkovanie webového rozhrania obchodu. Webovérozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor právostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jehourčením.
8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosťza chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránkyalebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.


 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom oochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno apriezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej ako „osobné údaje“).
9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim,a to za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnejzmluvy a za účelom posielania informácii kupujúcemu.
9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje(pri registrácii, vo svojom zákazníckom účte a pri objednávke prevedenejz webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že jepovinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmenáchvo svojich osobných údajoch.
9.5. Okremosôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim poskytované tretímosobám.
9.6. Osobnéúdaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom,alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.
9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a žebol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovanímosobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámenímdoručeným na adresu predávajúceho.
9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúciprevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromnéhoa osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, hlavne keď sú osobnéúdaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:
 • požiadať predávajúceho o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstrániltakto vzniknutý stav. Môže ísť hlavne o blokovanie, prevedenie opravy,doplnenie, alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúcehopovažovaná podľa predchádzajúcej vety za oprávnenú, predávajúci alebospracovateľ neodkladne odstráni tento stav. Ak predávajúci alebo spracovateľnevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad preochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúcehoobrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobnýchúdajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci máprávo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranúúhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie tejto informácie.


 10. DORUČOVANIE
10.1. Ak nebude dohodnuté inak, korešpondencia súvisiacas kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručovaná písomne, a toelektronickou poštou, osobne, alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľapoštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná naadresu elektronickej pošty uvedenú v jeho zákazníckom účte.
10.2. Správa je doručená:
 • v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jejprijatia serverom prichádzajúcej pošty; integrita správ posielaných elektronickoupoštou môže byť zaistená certifikátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvomprevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
 • v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvomprevádzkovateľa poštových služieb, tiež odmietnutím prevzatia zásielkyadresátom, prípadne osobou oprávnenou zásielku prevziať.
 11. Alternatívne riešenie sporov

11.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
11.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
11.3 Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky, aleboprávny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok,obidve strany majú za to, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto niesú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnychpredpisov.
12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné aleboneúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpiustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.Neplatnosťou, alebo ne účinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujúpísomnú formu.


Kontaktné údaje predávajúceho: 

     

obchodné meno:        Milan Chmura - Motoguma
adresa sídla:                SNP 162/112, 05916  Hranovnica
doručovacia adresa:  SNP 162/112, 05916  Hranovnica
IČO:                           50 122 576
DIČ:                           1083788222
zápis v ŽR Okresného úradu Poprad, č. 740-31647

kontaktná osoba:        Milan Chmura, tel.: +421 904 116 283
e-mail:                           info@motoguma.sk