Ochrana osobných údajov

 • Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre vybavenie danej objednávky a pre komunikáciu so zákazníkom.
 • Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej ako „osobné údaje“). Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom posielania informácii kupujúcemu.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom zákazníckom účte a pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmenách vo svojich osobných údajoch.
 • Osobné údaje budú predmetom spracovania v zmysle Zákona o účtovníctve a Zákona o dani z príjmov a okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim poskytované tretím osobám.
 • Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe aizovaným spôsobom, alebo v tlačenej forme neaizovaným spôsobom.
 • Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.
 • V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, hlavne keď sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže:
 • - požiadať predávajúceho o vysvetlenie,

  - požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže ísť hlavne o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie, alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho považovaná podľa predchádzajúcej vety za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ neodkladne odstráni tento stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 • Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie tejto informácie.

Nevyhnutné cookies

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

Analytické cookies

Tieto súbory vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics a Google Maps. Tieto služby sú integrované do našich webových stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Marketingové cookies

Pomocou týchto cookies môžeme kontrolovať našu reklamnú ponuku. Marketingové cookies môžu byť nastavené cez našu stránku alebo našimi reklamnými partnermi. Ich cieľom je spoznať vaše záujmy a ukázať vám na stránkach reklamy s relevantným obsahom.