Reklamačný poriadok


Reklamačný formulár

Formulár na odstúpenie od zmluvy:      

Názov a adresa orgánu dozoru a dohľadu

 • Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom: Prievozská 32, 827 99  Bratislava 215
 • SOI pre prešovský kraj: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

 

Za účelom zabezpečenia rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií chýb tovaru zakúpeného v e-shope www.motoguma.sk sa vydáva tento Reklamačný poriadok. Táto smernica je súčasťou riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti.

Definícia pojmov

 • Spotrebiteľská kúpna zmluva – kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iná odplatná zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane    Milan Chmura – Motoguma a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy.
 • Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Záručný list – písomné potvrdenie o dohodnutej zodpovednosti za chyby tovaru, ktoré sa vyskytnú do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo o zodpovednosti podľa prísnejších zásad.
 • Záručná doba – doba stanovená zákonom alebo určená predávajúcim, počas ktorej predávajúci zodpovedá za chyby tovaru, a ktorá začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.
 • Reklamácia – právo spotrebiteľa uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za chyby tovaru a za rozpor so spotrebiteľskou zmluvou.

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.
 • zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v z. n. p.

Právo na uplatnenie reklamácie

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba, má spotrebiteľ právo chybu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 • Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto uplatnenia reklamácie

 • Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení prevádzky organizácie Milan Chmura – Motoguma SNP 162, Hranovnica s ohľadom na predávaný sortiment.
 • Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste prevádzky spoločnosti, alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.
 • Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie nepostačuje v prípade, že bol vydaný záručný list.

Zodpovednosť predávajúceho

 • Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 • Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má chyby, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
 • Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za chyby tovaru, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri chybách tovaru, ktoré sa prejavia okamžite t.j. do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar bol chybný už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za chybu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.
 • Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

– spotrebiteľ chybu tovaru spôsobil sám,

– spotrebiteľ vedel o chybe tovaru pred jeho prevzatím,

– reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

– sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

 • Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:

– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

– spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 • O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený a ceny, za akú bol tovar zakúpený.
 • Ak spotrebiteľ reklamuje chyby tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

 • Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť  nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niektorej súčiastky veci.
 • Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.
 • Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

– na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybrané vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

– aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vyskytne chyba tovaru v poskytnutej záručnej dobe       môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezchybný tovar),

– aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

 • Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 • Ak je reklamácia vybavená výmenou chybného tovaru za tovar bezchybný, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
 • Ak nie je reklamácia chybného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, zodpovednosť za chybný tovar zaniká.
 • V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

– po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej výzve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),

– v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádzky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

– v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci možno predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

– v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože Milan Chmura – Motoguma nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať, vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

– poplatky za skladovanie po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie: 1,50 €/ m2 skladnej plochy a deň (aj začatý).

 Práva spotrebiteľa

 • Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch aby boli bezplatne, riadne a včas odstránené. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia nedostatkov vymeniť chybnú vec za bezchybnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky. Rovnako posúdi možnosť výmeny chybnej veci za bezchybnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.
 • Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má spotrebiteľ právo:

– na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

– právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

 • Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej chyby) alebo pre väčší počet chýb (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné chyby) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
 • Rovnaké práva ako pri chybách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava chybného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 • Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru chyby tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Reklamácia použitého a chybného tovaru

 • Pri predaji použitých alebo chybných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o chybný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú chybu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezchybného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezchybný tovar.
 • Pri použitých a chybných veciach nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 05.01.2016

Milan Chmura – Motoguma, SNP 162, 059 16  Hranovnica

Nevyhnutné cookies

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

Analytické cookies

Tieto súbory vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics a Google Maps. Tieto služby sú integrované do našich webových stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Marketingové cookies

Pomocou týchto cookies môžeme kontrolovať našu reklamnú ponuku. Marketingové cookies môžu byť nastavené cez našu stránku alebo našimi reklamnými partnermi. Ich cieľom je spoznať vaše záujmy a ukázať vám na stránkach reklamy s relevantným obsahom.